Uchwała nr 6/2017 Komendy Hufca Gorczańskiego im. Wł Orkana z dnia 30 października 2017 r. ws. zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca
Na podstawie Statutu ZHP § 49 ust 5, komenda hufca:
  1. Zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 25 listopad 2017 roku.
  2.  Zobowiązuje się Komendanta Hufca do zamieszczenia informacji o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie, listą uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją w rozkazie Komendanta Hufca, oraz umieszczenia na stronie internetowej hufca, wywieszenia w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.
  3. Zobowiązuje się Komendanta Hufca do przekazania informacji uczestnikom zjazdu z głosem decydującym o terminie i miejscu zjazdu, wraz z proponowanym porządkiem obrad, sprawozdaniami, materiałami zjazdowymi i wnoszonymi projektami uchwał osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozkaz L. 8/2017 »