KTO KIM I GDZIE DZIAŁA w Gorczańskim Hufcu po ostatnim Zjeździe 07 listopad 2015:


Komenda Gorczańskiego Hufca:
Komendant –pwd Handzel Bartłomiej
z-ca ds. programowych – hm Anna Liberda
z-ca ds. organizacyjnych – phm Jan Choragwicki
skarbnik Hufca – hm Ewa Jasińska
z-ca ds.kształcenia i pracy z Kadra – phm Danuta Burtan

czlonkowie:
pwd  Mrózek -Kotarska Anna
pwd Filipiak Anna

Hufcowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – hm Maria Wacławik
Członkowie – hm Serafin Jadwiga, pwd Malec Dominika

Komisje działające przy Hufcu Gorczańskim:

D/s. promocji:
hm Małgorzata Mucha
phm Orzeł Agnieszka
Pwd Karol Jasiński
Pwd Sasal Agnieszka

D/s. gospodarczych:
hm Janusz Jasiński
Hm Maria Łabuz
hm Marian Zembura
hm Maria Wacławik
pwd Józef Olchawa
pwd Jasiński Grzegorz

D/s. organizacyjnych:
hm Władysława Myszogląd
phm Kuczyńska-Świader
pwd Grzegorz Jasiński

pwd Malec Adam


Zespół ds. turystyki i sportu oraz reaktywowaniu corocznych Hufcowych Rajdów Orkanowskich Szefem w/w zespołu dh hm  Ewa Jasińska
Skład zespołu:
phm Jan Choragwicki
phm Orzeł Agnieszka
hm Janusz Jasiński
hm Marian Zembura
hm Liberda Anna
hm Wacławik Maria
hm Kotarba Ewa
pwd Józef Olchawa
dh hm Andrzej Hopek – przewodniczący Hufcowej Komisji Historycznej
dh hm Liberda Anna  - przewodniczaca HKSI
dh hm Maria Zobek – namiestniczka zuchowa
dh hm Dorota Kokoszka – namiestniczka harcerska
dh pwd Filipiak Anna – namiestniczka starszoharcerska
dh pwd Aleksandra Chrustek – namiestnictwo wedrownicze

Namiestnictwo zuchowe:

hm Józef Figura
hm Agata Stypuła
hm Teresa Skowronek
phm Grażyna Staroń
pwd Ewa Opoka


Namiestnictwo harcerskie:

hm Halina Maciaszek
pwd Joanna Biernat
pwd Malec Dominika
pwd Handzel Bartłomiej
phm Burtan Danuta
phm Malec Lucyna


Namiestnictwo starszoharcerskie:

hm Jasińska Ewa
pwd Maria Kotarba
pwd Nowak Grażyna
pwd Mrózek-Kotarska Anna
sam Jakubiak Ada
sam Skawska Karolina


Namiestnictwo wędrownicze


hm Jasiński Janusz
pwd Pietoń Andrzej
sam Cież Aleksandra


Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich:

hm Anna Liberda – przewodnicząca
hm Maria Zobek – z-ca
hm Kotarba Ewa
hm Ewa Jasińska
phm Agnieszka Orzeł – sekretarz

  ZAKRES odpowiedzialności dla członków KOMENDY Hufca Gorczańskiego:

pwd Bartłomiej Handzel  – komendant Hufca
– Kieruje bieżącą działalnością Hufca.
– Kieruje pracą Komendy Hufca.
– Odpowiada za realizacje programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
– Reprezentuje Hufiec w kontaktach zewnętrznych.
– Wydaje rozkazy Hufca.
– Nadzoruje prace i dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zespołów organizacyjnych i zadaniowych Hufca.
– Prowadzi gospodarkę finansowa Hufca przy pomocy skarbnika Hufca.
– Wykonuje decyzje, uchwały i polecenia władz wyższego szczebla i zadania określone w innych przepisach ZHP.

hm Anna Liberda- z-ca komendant ds. programowych
– Odpowiada za realizację programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.
– Wspomaga, koordynuje i nadzoruje prace Gromad ,Drużyn i innych jednostek Hufca oraz ocenia ich działalność.
– Współtworzy wraz z odpowiednimi zespołami plany pracy Akcji Letniej i Zimowej.
– Sprawuje nadzór nad pracami referatów programowych Hufca.
– Reprezentuje z polecenia Komendanta Hufiec w kontaktach zewnętrznych.
– Przygotowuje wraz z referatami program pracy wychowawczej dla jednostek organizacyjnych Hufca.
– Odpowiada za powstanie i realizację współzawodnictwa szóstek, zastępów i drużyn.
– Nadzoruje prace Zespołu Programowego Hufca.
– Odpowiada za funkcjonowanie systemu motywowania instruktorów.
– Współpracuje z Zespołem Kształcenia w celu pozyskiwania Kadry.
– Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca.

phm Jan Chorągwicki – z-ca Komendant ds. organizacyjnych
– Odpowiada za realizację programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2015-2016.
– Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie spraw organizacyjnych Hufca.
– Reprezentuje z polecenia Komendanta Hufiec w kontaktach zewnętrznych.
– Odpowiada za powstanie , realizacje i uzupełnianie na bieżąco strony internetowej Hufca.
– Opracowuje system monitoringu pracy gromad zuchowych i drużyn.
– Współpracuje z Komendantem i Skarbnikiem w sprawie pozyskiwanie środków finansowych dla Hufca.
– Wspólnie z Zespołem Kwatermistrzowskim opracowuje program wychowania gospodarczego w drużynach i Hufcu.
– Nadzoruje i odpowiada za realizacje BŚP.
– Odpowiada za utworzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu.
– Współpracuje z Zespołem Kształcenia i Programu w celu pozyskiwania Kadry.
– Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca.

hm Ewa Jasińska  – skarbnik
– Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata 2015 – 2016.
– Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem księgowości hufca i Zespołem Pozyskiwania Środków.
– Wspólnie z Zespołem Kwatermistrzowskim opracowuje program wychowania gospodarczego hufca.
– Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca.
– Opiniuje wnioski dotyczące skutków finansowych przed podjęciem decyzji przez komendę hufca.
– Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację.
– Nadzoruje przygotowania projektów budżetów Obozów i sposób ich realizacji.
– Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta hufca.

  phm Danuta Burtan– z-ca ds pracy z Kadra i kształcenia
  1. Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.
  2. Wspiera rozwój i prowadzi kształcenia: drużynowych,funkcyjnych.
  3. Prowadzi politykę kadrową hufca przy współpracy z komisją stopni instruktorskich, z namiestnikami oraz innymi zespołami.
  4. Tworzy i realizuje plany kształcenia hufca.
  5. Gromadzi i upowszechniania dorobek wypracowany w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu.
  6. Prowadzi dokumentację kształcenia.
  7. Przedstawia do zatwierdzenia Komendzie roczny plan kształcenia oraz sprawozdanie z każdego przeprowadzonego kursu.
  8. Przekazuje corocznie zespołowi kadry kształcącej chorągwi zatwierdzony plan kształcenia oraz sprawozdanie ze swojego działania.
  9. Dokonuje corocznej analizy potrzeb kształcenia i przedstawia Komendantowi.
  10. Pozyskuje środki na szkolenie w Hufcu.


Pwd  Mrózek Kotarska Anna i pwd Filipiak Anna – członek Komendy

– Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata 2015-20159
– Wspólnie z zespołem nadzoruje realizacje programu Akcji Letniej i Zimowej.
– Odpowiada i nadzoruje realizacje zadania „Kolęda„
– Wspólnie z zespołem odpowiada za realizacje BŚP.
– Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca.