KTO KIM I GDZIE DZIAŁA w Gorczańskim Hufcu po ostatnim Zjeździe 07 listopad 2015:

Komenda Gorczańskiego Hufca: Komendant –pwd Handzel Bartłomiej z-ca ds. programowych – hm Anna Liberda z-ca ds. organizacyjnych – phm Jan Choragwicki skarbnik Hufca – hm Ewa Jasińska z-ca ds.kształcenia i pracy z Kadra – phm Danuta Burtan czlonkowie: pwd  Mrózek -Kotarska Anna pwd Filipiak Anna Hufcowa Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – hm Maria Wacławik Członkowie – hm Serafin Jadwiga, pwd Malec Dominika Komisje działające przy Hufcu Gorczańskim: D/s. promocji: hm Małgorzata Mucha Patrycja Radiowska-Polak phm Orzeł Agnieszka Pwd Karol Jasiński Pwd Sasal Agnieszka D/s. gospodarczych: hm Janusz Jasiński Hm Maria Łabuz hm Marian Zembura hm Maria Wacławik pwd Józef Olchawa pwd Jasiński Grzegorz D/s. organizacyjnych: hm Władysława Myszogląd phm Kuczyńska-Świader pwd Grzegorz Jasiński

pwd Malec Adam

Zespół ds. turystyki i sportu oraz reaktywowaniu corocznych Hufcowych Rajdów Orkanowskich Szefem w/w zespołu dh hm  Ewa Jasińska Skład zespołu: phm Jan Choragwicki phm Orzeł Agnieszka hm Janusz Jasiński hm Marian Zembura hm Liberda Anna hm Wacławik Maria hm Kotarba Ewa pwd Józef Olchawa dh hm Andrzej Hopek – przewodniczący Hufcowej Komisji Historycznej dh hm Liberda Anna  - przewodniczaca HKSI dh hm Maria Zobek – namiestniczka zuchowa dh hm Dorota Kokoszka – namiestniczka harcerska dh pwd Filipiak Anna – namiestniczka starszoharcerska dh pwd Aleksandra Chrustek – namiestnictwo wedrownicze Namiestnictwo zuchowe:

hm Józef Figura hm Agata Stypuła hm Teresa Skowronek phm Grażyna Staroń pwd Ewa Opoka

Namiestnictwo harcerskie:

hm Halina Maciaszek pwd Joanna Biernat pwd Malec Dominika pwd Handzel Bartłomiej phm Burtan Danuta phm Malec Lucyna

Namiestnictwo starszoharcerskie:

hm Jasińska Ewa pwd Maria Kotarba pwd Nowak Grażyna pwd Mrózek-Kotarska Anna sam Jakubiak Ada sam Skawska Karolina

Namiestnictwo wędrownicze

hm Jasiński Janusz pwd Pietoń Andrzej sam Cież Aleksandra

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich: hm Anna Liberda – przewodnicząca hm Maria Zobek – z-ca hm Kotarba Ewa hm Ewa Jasińska phm Agnieszka Orzeł – sekretarz   ZAKRES odpowiedzialności dla członków KOMENDY Hufca Gorczańskiego: pwd Bartłomiej Handzel  – komendant Hufca – Kieruje bieżącą działalnością Hufca. – Kieruje pracą Komendy Hufca. – Odpowiada za realizacje programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2015-2019 – Reprezentuje Hufiec w kontaktach zewnętrznych. – Wydaje rozkazy Hufca. – Nadzoruje prace i dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zespołów organizacyjnych i zadaniowych Hufca. – Prowadzi gospodarkę finansowa Hufca przy pomocy skarbnika Hufca. – Wykonuje decyzje, uchwały i polecenia władz wyższego szczebla i zadania określone w innych przepisach ZHP. hm Anna Liberda- z-ca komendant ds. programowych – Odpowiada za realizację programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2015-2019. – Wspomaga, koordynuje i nadzoruje prace Gromad ,Drużyn i innych jednostek Hufca oraz ocenia ich działalność. – Współtworzy wraz z odpowiednimi zespołami plany pracy Akcji Letniej i Zimowej. – Sprawuje nadzór nad pracami referatów programowych Hufca. – Reprezentuje z polecenia Komendanta Hufiec w kontaktach zewnętrznych. – Przygotowuje wraz z referatami program pracy wychowawczej dla jednostek organizacyjnych Hufca. – Odpowiada za powstanie i realizację współzawodnictwa szóstek, zastępów i drużyn. – Nadzoruje prace Zespołu Programowego Hufca. – Odpowiada za funkcjonowanie systemu motywowania instruktorów. – Współpracuje z Zespołem Kształcenia w celu pozyskiwania Kadry. – Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca. phm Jan Chorągwicki – z-ca Komendant ds. organizacyjnych – Odpowiada za realizację programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2015-2016. – Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie spraw organizacyjnych Hufca. – Reprezentuje z polecenia Komendanta Hufiec w kontaktach zewnętrznych. – Odpowiada za powstanie , realizacje i uzupełnianie na bieżąco strony internetowej Hufca. – Opracowuje system monitoringu pracy gromad zuchowych i drużyn. – Współpracuje z Komendantem i Skarbnikiem w sprawie pozyskiwanie środków finansowych dla Hufca. – Wspólnie z Zespołem Kwatermistrzowskim opracowuje program wychowania gospodarczego w drużynach i Hufcu. – Nadzoruje i odpowiada za realizacje BŚP. – Odpowiada za utworzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu. – Współpracuje z Zespołem Kształcenia i Programu w celu pozyskiwania Kadry. – Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca. hm Ewa Jasińska  – skarbnik – Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata 2015 – 2016. – Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem księgowości hufca i Zespołem Pozyskiwania Środków. – Wspólnie z Zespołem Kwatermistrzowskim opracowuje program wychowania gospodarczego hufca. – Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca. – Opiniuje wnioski dotyczące skutków finansowych przed podjęciem decyzji przez komendę hufca. – Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację. – Nadzoruje przygotowania projektów budżetów Obozów i sposób ich realizacji. – Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta hufca.   phm Danuta Burtan– z-ca ds pracy z Kadra i kształcenia
  1. Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.
  2. Wspiera rozwój i prowadzi kształcenia: drużynowych,funkcyjnych.
  3. Prowadzi politykę kadrową hufca przy współpracy z komisją stopni instruktorskich, z namiestnikami oraz innymi zespołami.
  4. Tworzy i realizuje plany kształcenia hufca.
  5. Gromadzi i upowszechniania dorobek wypracowany w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu.
  6. Prowadzi dokumentację kształcenia.
  7. Przedstawia do zatwierdzenia Komendzie roczny plan kształcenia oraz sprawozdanie z każdego przeprowadzonego kursu.
  8. Przekazuje corocznie zespołowi kadry kształcącej chorągwi zatwierdzony plan kształcenia oraz sprawozdanie ze swojego działania.
  9. Dokonuje corocznej analizy potrzeb kształcenia i przedstawia Komendantowi.
  10. Pozyskuje środki na szkolenie w Hufcu.
Pwd  Mrózek Kotarska Anna i pwd Filipiak Anna – członek Komendy – Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata 2015-20159 – Wspólnie z zespołem nadzoruje realizacje programu Akcji Letniej i Zimowej. – Odpowiada i nadzoruje realizacje zadania „Kolęda„ – Wspólnie z zespołem odpowiada za realizacje BŚP. – Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca.